Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Vubei Tujora
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 25 October 2017
Pages: 423
PDF File Size: 2.67 Mb
ePub File Size: 3.30 Mb
ISBN: 727-1-79661-811-3
Downloads: 98250
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gokazahn

U tim simbioti-kom odnosu on tei ili da vlada drugima sadizamili da drugi njime vladaju mazohizam.

Ima li ona isti izvor kao ivotinjska agresija ili je ovjek obdaren ne kom drugom, posebnom ljudskom sposobnou za destruktiv nost? Write a review Rate this item: Bilo da vjeruje u arobnjatvo i magiju kao krajnja objanjenja svih dogaaja, bilo u duh svojih pre daka koji rukovode njegovim ivotom i sudbinom, bilo u svemo gueg boga koji e ga nagraditi ili kazniti, bilo u mo znanosti koja e dati odgovore na sve ljudske probleme nema nikakve razlike sa stajalita njegove potrebe za okvirom orijentacije.

To je est, ali i opasan, oblik postupa nja s potrebom za odnoenjem koja je obino pomijeana sa sadizmom ; u svom ekstremnom obliku on dovodi do nekih ob lika ludila.

U svom slavnom pismu Albertu Einsteinu Why War? Odrasli se ponaaju erkch elita ija je mo izazvana. Klasne razlike, ako postoje, u znatnoj mjeri nestaju. Osim toga, takva proricanja ugroenosti izvana esto su sama sebi svrhom: Prije no to ponem elim podsjetiti itaoca da, suprotno bihevioristikoj te oriji, slijedea analiza svih tipova agresije ima za predmet agre sivne porive, bez obzira na to jesu li ili nisu izraeni u agresiv nom ljudskw.

Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Osnovna prouavanja na tom polju 15 uinjena su etrdesetih godina. Novi oblici ravnotee nikako ne tvore ravnu liniju ovjekova napretka. Da smo za to sposobni, mogli bismo shvatiti ljude iste kultu re, ljude potpuno razliite kulture pa ak i ludog ovjeka. Na politikom planu kalkulacija o buduim ugroenostima jedna 20 21 je od sredinjih zaokupljenosti politiara i generala.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

On je primoran svladati strahotu odvojenosti, bespomonosti i izgubljenosti i nai nove oblike po vezivanja sa svijetom to e ga osposobiti da se osjea kod kue. Ciniki se pozivalo na ljudsku prirodu u prihvaanju neizbjenosti nepoeljnog ljudskog ponaanja kao to su pohle pa, ubojstvo, varanje i laganje. Oni su dio sistema i zbog toga reaktivna agresija moe biti svedena na minimum samo ako cijeli sistem, kakav je postojao posljednjih est tisua ljdske povijesti, bude zamijenjen temeljito drugaijim.

  KRZYSZTOF JAWORSKI BOGATY STUDENT PDF

Premda anatoimja taj model izvornog ovjeka fiktivan, a odgovarajui Edipov kompleks nije najdublji stupanj ljudskog iskustva, Freu-dova je hipoteza otvorila potpuno novu mogunost: Sigg dolazi do zakljuka: Ta jednodunost uspijeva matu transformirati u stvarnost budui da se za veinu ljudi stvarnost sastoji od jednodunosti, a ne za sniva se na razumskom ili kritikom prouavanju.

Livingston iznosi isti prin cip: Sebinost je normalan izraz bioloki danog nagona za samoouvanjem, iji je cilj dosizanje neophodnog za ouvanje 32 33 ivota ili uobiajenog, tradicionalnog standarda ivljenja.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

Meutim, ako bi se istim ivotinjama tada dali muki hormoni, one bi se ponovo po ele boriti, a ponovo bi prestale nakon vaenja mukog hormo na. Razmatrajui uzroke i funkcije krvavih i okrutnih masovnih pokolja kakvi su se javljali izmeu hindusa i muslimana u vrijeme podjele Indije frich nedavno izmeu ben-galskih muslimana i njihovih pakistanskih vladara, grupna nar cisoidnost sigurno igra znaajnu ulogu; nije zauujue ako pri znamo injenicu da se ovdje radi o zaista najsiromanijem i naj jadnijem narodu na svijetu.

Ali to je poeljno? Umjesto toga moramo te iti nalaenju teorije koja objanjava grupno ponaanje, teoriju koja slijedi izvore tog ponaanja do sukoba u drutvu koji po kreu individualne nagone. Meu uesnicima konferencije je egich miljenje da su odstupanja u ponaanju toliko nagovijetena ili dokumentirana da ne indiciraju vezu neposrednog uzroka i posljedice s kromo-somnom konstitucijom XYY. Da ljudsie odgovorili zato je tome tako, moramo uzeti u obzir da je jedna od najosnovnijih razlika mu jaka i anatimija razlika u funkciji za vrijeme seksualnog ina.

Oni koji su na vlasti tj. Bez jakih afek-tivnih veza sa svijetom on bi patio od konane izolacije i izgub ljenosti. Mozak troi kisik brzinom koja je usporediva s onom aktivnog miia. Jasno je da se u kontekstu ove studije ne mogu uputati u to iroko i jo uvijek kontroverzno podruje.

Voe nacije shvaaju da e njihova ekonomska situacija biti du gorono ozbiljno ugroena ako ne osvoje teritorij koji ima siro vine njima potrebne ili ako ne poraze suparniku naciju. Moda mrze sve one koji se danas sve vie bore za slobodu jer ih to podsjea na nji hovu vlastitu predaju. Sigg, urednici, Od ostalih radova u istoj knjizi koji se bave problemom odno sa seksualnih hormona i agresije elim spomenuti jo samo jed nu studiju, onu K. Ona je pato loka manifestacija pomanjkanja potpunog razvitka, kao i jedan od osnovnih grijehova budistike, jevrejske i kranske etike.

  MALLOC LANGAGE C PDF

Please enter your name. Ginsberga tvrdei da zago netka rata lei. Agresija u takvim sluajevima ima jedan cilj: Zbog toga je slina destruktivnoj agresiji, ali je u drugim anattomija vidovima od nje razliita.

Pojedinac, osim ako nije mentalno vrlo bolestan, moe imati bar nekih sumnji o svojoj linoj narcisoidnoj slici. Jedan je bio neprestano smanjenje determinacije pona anja instinktima. Prihvaanje ove teze smanjilo bi broj slu ajeva koji potpadaju ljudsme kategoriju nenamjerne agresije.

Druga mogua osnova za pretpostavku veze mukosti i agresije su otkria i teorije o prirodi kromosoma Y. Izgleda da je sluaj s Hitlerom i Staljinom jasan. Moglo bi se rei da je tromm opremljenost za defenzivnu agre siju identina kod ivotinja i ovjeka; meutim, ta tvrdnja je tona samo u ogranienom smislu. Sve dok je defenzivna agresija reakcija ne na stvarne ve na zamiljene ugroenosti proizvedene masovnom sugestijom i pra njem mozga, utoliko bi temeljne drutvene promjene ukinule os novu za koritenje te vrste psihike sile.

Razlog Log fenomena lei u specifinim uvjetima ljudske egzistencije. Obje su se liudske u prvom svjetskom ratu morale pozivati na osjeaj samoobrane i slobode. Sam je Darwin bio vrlo svjestan injenice da ovjeka kao ov jeka karakteriziraju ne samo specifini fiziki ve i specifini psi hiki atributi.

Samosvijest i predvianje donijeli su, meutim, uasne daro ve slobode i odgovornosti. On inzistira na tome da su ovjekovi bitni atributi drugaiji od atributa ivotinja. Instinkt je zajedniki i ovjeku i os talim ivotinjama, iako s odreenim razlikama, o emu smo ra nije raspravljali. Izgleda da se to oekivanje potvruje brojnim i njenicama. Jedva sam to izgovorio kada je skoio intenzivno se srdei, vi ui na mene da sam sadist, da uivam u kvarenju njegove ra dosti, da sam uskogrudan ovjek koji mu zavidi na buduem uspjehu, neznalica koji ne zna nita o njegovom podruju pisa nja i jo mnogo pogrda.

Dostie odreenu koliinu slobode i postaje zaplaen od same te slobode.

admin Politics